Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung triển khai Ứng dụng CNTT theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND huyện đạt được những kết quả.

cntt Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
Một lớp tập huấn chữ ký số do Sở TT&TT tổ chức năm 2018.

100% phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn sử dụng thư điện tử công vụ và VPĐT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc; 100% CBCC được cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh và tài khoản VPĐT. 70% văn bản điện tử đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc. 50% văn bản điện tử đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài.

Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 32/2017/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong năm 2018, đã đăng tải hơn 1.620 tin bài phục vụ công tác cung cấp thông tin tại địa phương.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, đã thực hiện cung cấp 114 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyên của tỉnh (Trong đó: tổng số dịch vụ công trực tuyên mức độ 1,2 là 109 TTHC; Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 15 TTHC); Trang thông tin điện tử của huyện đã cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2 và liên kết đến cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện dịch vụ hành chính công.

Đã triển khai hệ thống một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính.

Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ nâng cao trình độ về công nghệ thông tin được UBND huyện quan tâm, năm 2018, đã cử 26 lượt cán bộ tham gia lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức; Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức tập huấn chuyển giao dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho CBCC tại các phòng, ban, ngành của huyện phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ trong năm 2018 của CBCC trên địa bàn huyện vẫn còn thấp, trong đó: cấp huyện (58,5%), cấp xã (30,5%); Việc triển khai sử dụng hệ thống VPĐT liên thông giữa các cấp, các ngành còn chưa đồng bộ, việc sử dụng văn bản điện tử được ký số và văn bản giấy còn chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý văn bản; Hệ thống mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng, ban trong khuôn viên UBND huyện chưa đưa vào vận hành để quản lý truy cập internet tập trung tại Văn phòng UBND huyện; Hệ thống một cửa điện tử tại UBND huyện chưa triển khai thực hiện; chỉ có 01 máy chủ phục vụ văn phòng điện tử; nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT còn hạn chế.

Nhiệm vụ năm 2019, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục nâng cấp, đưa vào sử dụng mạng nội bộ kết nối tất cả các phòng ban trong khuôn viên UBND huyện, đầu tư trang thiết bị bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin, kiểm soát kết nối internet tại đầu mối Văn phòng HĐND và UBND huyện; đầu tư trang thiết bị triển khai hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Đẩy mạnh sử dụng đồng bộ hệ thống VPĐT liên thông, hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; Triển khai ứng dụng chữ ký số tại các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn; Rà soát, bổ sung các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Thanh/binhdinh.gov.vnBÀI CÙNG CHUYÊN MỤC Các tin bài khác