Tiếp thị đặc sản Bình Định

9:10 AM |

Tại Hội nghị kết nối cung – cầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2016, tổ chức tại TP Đà Nẵng tháng 10 này, nhiều đặc sản của