Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2017, Sở đã tham mưu UBND tỉnh giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập với 32.241 biên chế. Trong đó, biên chế công chức là 2.444, biên chế sự nghiệp là 29.797, chỉ tiêu lao động hợp đồng là 258 người. So với năm 2016, biên chế công chức giảm 38, biên chế sự nghiệp giảm 323 người.

Cũng trong năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của 2 đơn vị (Sở TN&MT và UBND TP Quy Nhơn) đến năm 2021; thẩm định danh sách trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt giải quyết tinh giản biên chế cho 90 trường hợp. Trong đó, công chức các sở, ngành và huyện có 8 trường hợp; công chức khối đảng, đoàn thể 3; cán bộ, công chức cấp xã 29 và 50 trường hợp viên chức. Sở đã báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt giải quyết chính sách tinh giản biên chế đợt 1 (2018) cho 48/53 trường hợp.

Năm 2018, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bộ máy các sở, ngành theo hướng tinh gọn; xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Báo Bình ĐịnhBÀI CÙNG CHUYÊN MỤC Các tin bài khác